Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
HĐND xã họp kỳ họp thứ 2 khóa XXI

Sáng ngày 30/12/2021, tại hội trường nhà văn hóa xã Quảng Ngọc, HĐND xã Quảng Ngọc đã tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND xã khóa XXI

Tại hội nghị đã nghe các báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND xã về  tình hình tổ chức hoạt động của HĐND xã cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 12/11/2021 của UBND xã về Báo cáo thực hiện nhiện vụ phát triển kinh tế xã hội – QP AN năm 2021; 

Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 10/12/2021 của UBND xã Đánh giá ước thực hiện Thu NSNN-Chi NS xã năm 2021 và kết quả hoạt động TC xã năm 2021

Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 20/12/2021 của UBND xã Phân bổ Thu NSNN-Chi NS xã năm 2022

Tờ trình số 164/TTr – UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND xã về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước – chi ngân sách xã năm 2022

Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo mở rộng tuyến đường từ NVH thôn Xuân Thắng đi thôn Thắng Phú

Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo mở rộng tuyến đường từ cống Bà Thê đi cống Bi đô xã Quảng Ngọc

Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Tuyến đường từ ngõ bà Lãng thôn Kỳ Anh cũ đi ngọc anh Tùng thôn Kỳ Vỹ (kèm theo dự thảo nghị quyết)

Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến mương tiêu nước cánh đồng cây pheo sau chùa Nổ đi mương tiêu Cống Ốc

Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang công sở xã Quảng Ngọc, nhà bia tưởng niệm và trạm y tế xã

Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày  13/12/2021 của UBND xã Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Xuân Thắng

Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021

Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 22/12/2021 của UBND xã Đề nghị phê duyệt dự án cần phải thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Thông báo số 02/BT-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 12 năm 2021  công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của của cử tri và nhân dân

Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ban kinh tế xã hội

Thông qua tờ trình dự thảo quy chế hoạt động của HĐND

Ký kết quy chế phối hợp giữa TT HĐND, UBND và MTTQ.

Chủ tịch UBND xã trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp

Đại biểu HĐND huyện - Thầy Thích Nguyên Hồi báo cáo kết quả kỳ họp HĐND huyện tại hội nghị

Bà Bùi Thị Thủy - Phó CT UBMTTQ xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của của cử tri và nhân dân

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG NGỌC- HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373676217

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa