Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 33

    Đã truy cập: 494120

Thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện Kế hoạch tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Quảng Xương về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững , giai đoạn 2016 – 2020. UBND Xã Quảng Ngọc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Quảng Ngọc , giai đoạn 2016 – 2020 với những nội dung chủ yếu sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

      Nâng cao nhận thức cho các ban các nghành và người dân về nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển sản suất, nâng cao thu nhập cho người nghèo để vươn lên thoát nghèo.

        2. Yêu cầu

        Rà soát phân loại theo tiêu chí và xác định cụ thể nguyên nhân nghèo làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo, thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của xã Quảng Ngọc phải được các cấp các nghành chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên đồng bộ từ xã xuống thôn, với các nội dung, hình thức phù hợp từng địa bàn quản lý ,kết hợp chặt chẻ giửa kế hoạch giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn nhằm đạt chỉ tiêu về giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2019.

 II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2018 THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐA CHIỀU

 Tổng số hộ tự nhiên  2313 hộ  

          Hộ số hộ nghèo là 53 hộ tỷ lệ  2,28%

- Trong đó có 14 hộ không thuộc chính sách giảm nghèo (Hộ có người đang hưởng chính sách BTXH, người còn lại không còn trong độ tuổi lao động)

         - Hộ trong chính sách giảm nghèo là 40 hộ (hộ nghèo có người hưởng chính sách BTXH người còn lại trong, trong hộ đang trong độ tuổi lao động hoặc hộ không có người hưởng BTXH mà có người trong hộ trong độ tuổi lao động)

* Qua quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, chính sách giảm nghèo từ  các nguyên nhân cơ bản là thiếu vốn sản suất, kinh doanh và có hộ có người mắc tệ nạn xã hội , có hộ không biết cách  làm ăn, hộ có đối tượng ốm đau kéo dài.

III, CHỈ TIÊU CỤ THỂ

          Năm 2018 có 53 hộ nghèo tỷ lệ 2.28% trong năm 2018 thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng Bộ , Nghị quyết HĐND và kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững  của UBND Huyện Quảng Xương, yêu cầu  phải giảm 62,3% hộ nghèo đảm bảo tỷ lệ giảm xuống theo chỉ tiêu của huyện .

Cụ thể

Tổng 33 hộ theo chỉ tiêu của huyện

 1. Thôn Bất Động:     Số hộ 06  hộ

Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Nguyệt

Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Hưng

Hộ Ông (bà): Nguyễn Văn Tiến

Hộ Ông (bà): Nguyễn Đức Tửu

Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Du

Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Dung.

2. Thôn Gia Đại:     Số hộ 03 hộ

+/ Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Long

+/ Hộ Ông (bà): Lê Thanh Hiếu

+/ Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Nhớ

3. Thôn Gia Yên:          Số hộ 05 hộ

+/ Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Hiến

+/ Hộ Ông (bà): Lê Thị Thanh Tâm

+/ Hộ Ông (bà): Nguyễn Văn Dự

+/ Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Nương

+/ Hộ Ông (bà): Nguyễn Văn Hải

4. Thôn Kỳ Vỹ:       Số hộ 05 hộ

+/ Hộ Ông (bà): Lê Thị Nguyệt

+/ Hộ Ông (bà): Lê Thị Giá

+/ Hộ Ông (bà): Bùi Ngọc Chung

+/ Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Bảy

+/ Hộ Ông (bà): Hoàng Thị Sơn

5. Thôn Thắng Phú:    Số hộ 03 hộ

+/ Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Sáng

+/ Hộ Ông (bà): Hoàng Văn Thành

+/ Hộ Ông (bà): Vũ Văn Tưởng

6. Thôn Uy Bắc:    Số hộ 04 hộ

+/ Hộ Ông (bà): Lương Văn Hùng

+/ Hộ Ông (bà): Hoàng Thị Bình

+/ Hộ Ông (bà):  Hoàng Thị Hoa

+/ Hộ Ông (bà):  Lương Thị Luyện

7. Thôn Uy Nam:    Số hộ 02 hộ

+/ Hộ Ông (bà):  Đàm Văn Cường

+/ Hộ Ông (bà):  Hoàng Văn Thành

8. Thôn Xuân Mọc:    Số hộ 03 hộ

+/ Hộ Ông (bà): Bùi Thị Xoan

+/ Hộ Ông (bà): Lê Thị Tuyết

+/ Hộ Ông (bà):  Nguyễn Văn Hùng

9. Thôn Xuân Thắng:   Số hộ 02 hộ

+/ Hộ Ông (bà):  Lê Văn Phương

+/ Hộ Ông (bà): Nguyễn Thị Lý

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 1. Để đạt được kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững trong năm 2019

UBND xã  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể các thôn bản ;

Thành viên trong ban giảm nghèo của xã được phân công phụ trách thôn,bản, Đồng chí Bí thư Chi bộ Trưởng thôn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Công an viên, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

 - Xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành vào quý III năm 2019.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình đến các cấp ủy Đảng, các ngành,  cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

2, Điều tra thu thập thông tin và cập nhật cơ sỡ dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2019 đến thôn, bản.

- Thôn bản điều tra chính xác cụ thể đến hộ nghèo theo từng nhóm nguyên nhân cụ thể ,như thiếu vốn, thiếu đất, thiếu phương tiện sản suất, người khuyết tật, người cô đơn .... làm cơ sở xấy dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2019, đồng thời có giải pháp cụ thể hỗ trợ giảm nghèo đến từng đối tượng .

          Chỉ rõ nguyên nhân nghèo đến từng đối tượng, nắm bắt được hộ nghèo đó cần gì ,mong gì, để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Thành viên trong ban giảm nghèo của xã được giao nhiệm vụ phối kết hợp với Bí thư chi bộ là trưởng thôn, bản, các tổ chức đoàn thể vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và có trách nhiệm đối với thành viên trong tổ chức hội mình, nhận giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo trong năm 2019.

V. THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO

1. hỗ trợ việc làm  (Giải pháp phải ghi cụ thể )

- Đối với hộ thiếu việc làm thì triển khai giải pháp phát triển sản xuất hoặc kêu gọi ,phối hợp với các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động , khuyến khích xuất khẩu lao động và làm việc trong các doanh nhiệp.

2. Hỗ trợ vay vốn

- Đối với hộ nghèo thiếu vốn sản xuất thì hướng dẫn và phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội được vay vốn tín dụng ưu đãi thông qua hình thức ủy thác qua các tổ chức hội đoàn thể, các đồng chí được giao công tác phụ trách tín dụng hướng dẫn các hộ vay vốn áp dụng KHKT vào SXKD xây dựng mô hình kinh tế phù hợp.

3. Phát triển sản suất

 - Đối với hộ thiếu kỹ năng lao động, thiếu việc làm thì hỗ trợ tổ chức đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề; hộ thiếu kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm làm ăn, thôn có trách nhiệm chỉ đạo, phân công cán bộ, đảng viên có uy tín và kinh nghiệm làm ăn kèm cặp, giúp đỡ;

 - Đối với hộ nghèo thiếu phương tiện sản suất thì huy động sự đóng góp của cộng đồng ,doanh nghiệp hỗ trợ giống, kỹ thuật đễ phát triển sản suất, chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán (hỗ trợ gống gà ,lợn, bò ...)

- Đối với hộ thiếu ý chí vươn lên thì tuyên truyền vận động và cử cán bộ, đảng viên kèm cặp giúp đỡ;

- Đối với hộ ốm đau dài ngày, hoàn cảnh khó khăn, thiếu lao động thì vận động trên tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ bằng các hình thức phù hợp;

4. Hỗ trợ về nhà ở và cơ sỡ vật chất phục vụ đời sống cho hộ nghèo

 - Tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở thông qua các phong trào “ Ngày vì người nghèo ”; “ Nhà đại đoàn kết” huy động các nguồn lực, tiền, vật liệu, ngày công để hổ trợ làm nhà ở đảm bảo diện tích tối thiểu và độ bền của nhà ở. Đáp ứng theo tiêu chí,  hỗ trợ cơ sỡ vật chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như ti vi, xe đạp, xe máy, theo chương trình hùn vốn làm nhà kiên cố, tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, tổ liên kết sản suất, tổ tương trợ 05-07 hộ hộ khá giầu giúp 01 hộ nghèo, chi hội giúp phụ nữ nghèo ...

5. Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ cơ bản

 - Tiếp cận dịch vụ y tế

Triển khai đồng bộ, hiệu quả việc mua và cấp thẻ BHYT khám chửa bệnh cho người nghèo, cận nghèo, vận động và và hỗ trợ người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên tích cực tham gia BHYT đồng thời vận động đối tượng còn lại mua BHYT theo hộ gia đình.

           - Cung cấp nước sạch và vệ sinh,

Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, tu sữa nâng cấp  hệ thống cấp nước sạch đạt chuẩn thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, các chương trình, dự án  huy động đóng góp của nhân dân .

            * Vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân hảo tâm  hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

           * Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sữ dụng nước sạch  đảm bảo sức khỏe chất lượng cuộc sống.

           - Tiếp cận thông tin,

  Hệ thống đài truyền thanh xã, các thôn liên tục phục vụ nhu cầu thông tin, và hoạt động  văn hóa tại nhà văn hóa của thôn,

- Điện sinh hoạt được công ty điện lực phục vụ xuyên suốt ngày đêm liên tục 

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý. Tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết Pháp luật, hiểu biết quyền và nghĩa vụ của mình để chủ động tiếp cận các chính sách  trợ giúp của nhà nước chủ động vươn lên thoát nghèo.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 UBND xã bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ giảm nghèo năm 2019 đã được UBND huyện và Nghị Quyết BCH Đảng bộ, Nghị quyết HĐND  giao  kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2019 .

          Giao nhiệm vụ cho các ban nghành ,đoàn thể và thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo của xã, cùng với thôn thực hiện trong năm 2019.

- Lồng ghép chính sách hỗ trợ giảm nghèo với chương trình xây dựng xã văn minh và các chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo minh bạch ,công khai trong quá trình thực hiện.

          Vân động, huy động các nguồn lực tự nhiên của địa phương, nguồn lực con người từ cộng đồng, người dân bằng nhiều hình thức như: Ủng hộ ngày công, lao động, kinh nghiệm sản suất, vốn ... ... Đối với hộ nghèo phải cùng phấn đấu vươn lên từ chính mỗi thành viên trong hộ, không trông chờ, không ĩ lại, tích cực lao động chi tiêu sinh hoạt gia đình có kế hoặc tránh lãng phí. 

Phấn đấu  thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019 đạt hiệu quả thiết thực .

Chương trình giảm nghèo năm 2019 UBND xã yêu cầu tại các thôn hàng tuần tổ chức giao ban 1 lần tại đơn vị quản lý 1 lần, 01 tháng giao ban tại UBND xã 1 lần, và sơ kết vào 30 tháng 6 năm 2019.

Đây là nhiệm vụ  thực hiện cụ thể  của các Đảng ủy viên, cán bộ công chức, các đồng chí trưởng thôn và ban nghành từ xã xuống cơ sở thôn, là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại công tác cán bộ cuối năm 2019.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc báo cáo về trưởng ban chỉ đạo để phối kết hợp cùng giải quyết ./.

Các tin liên quan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG NGỌC- HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373676217

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa