Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 26

    Đã truy cập: 497206

Cơ cấu tổ chức và quyền hạn của HĐND xã

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

I.Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã

1. Hội đồng nhân dân xã Tiên Trang khóa XX nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm 46 Ông bà là các đại biểu hội đồng nhân dân do cử tri ở xã bầu ra.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân: Thường trực HĐND  khóa XX nhiệm kỳ 2016- 2021 xã Tiên Trang gồm:

Chủ tịch HĐND:  Đang khuyết

Phó chủ tịch HĐND:  Ông Lê Duy Văn

3. Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Mỗi Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm một Trưởng ban, một Phó trưởng ban và các ủy viên. Thành viên Các ban HĐND xã gồm:

*Ban Kinh tế:

Ông Trịnh Viết Quân                        Trưởng ban

Ông Lê Ngọc Ánh                             Phó ban

Ông Nguyễn Thế Thơ                       Ủy viên

Ông Đào Văn Hoàn                          Ủy viên

Bà Trương Thị Hồng                       Ủy viên

*Ban pháp chế:

Bà Lê Thị Chiến                             Trưởng ban

Ông Phạm Văn Thơ                         Phó ban

Ông Trịnh Văn Hoan                       Ủy viên  

Ông Nguyễn Văn Bài                       Ủy viên 

Ông  Nguyễn Văn Tất                        Ủy viên      

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã

1.Ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn xã.

3.Bầu, miễn nhiêm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân. Trưởng ban , phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch UBND và các ủy viên ủy ban nhân dân xã.

4.Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết, phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

5.Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp, Bna của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chúc vụ do hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại điều 88 và 89 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

7. bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân xã và chấp nhận vieeck đại biểu hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG NGỌC- HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373676217

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa